جنها را میتوان مثل انسانها شمرد انها از هفتادودو هزار طایفه تشکیل شده اند بعضی مسلمان بعضی مسیحی بعضی یهودی و و و و ولی در کل جنه مثل هم نیستند بعضی از انها فهمیده و خوب هستند بعضی دکتر در اصل هفت پادشاه زمینی بر انها حکومت میکنند که هر پادشاه بر روزی از ایام هفته حاکم و مسئول است انها بعنوان شیخ قسمتی از طوایف جن هستند که بر کارهای انها اعمالشان نظارت دارند خب در این طایفه جزی خوب هستند جزئی بد بعضی ساکن خرابات بعضی ساکن مزابل یا همان اشغال دان بعضی در قبرستان بعضی در باقات و کوها روی درختان ووو روز یکشنبه ملک علوی روقیائیل علیه السلام و زمینی ملک مره روز دوشنبه ملک علوی جبرائیل علیه السلام و زمینی ملک مره روز سه شنبه ملک سمسمائیل علیه السلام وزمینی ملک احمر روز چهار شنبه ملک علوی میکائیل علیه السلام وزمینی ملک برقان روز پنج شنبه ملک علوی صرفیائیل علیه السلام و ملک زمینی شمهورش روز جمعه ملک علوی ملک عنیائیل علیه السلام و ملک زمینی ابیض روز شنبه ملک علوی کسفیائیل علیه السلام و زمینی ملک میمون ابا نوخ منظور از علوی همان فرشته است که اسمانی هستند و از نور خلق شدند و ملک زمینی سفلی هستند که از اتش خلق شدند.

منبع : انجمن خورشید خاوری

http://www.khorshidekhavari.com

+ نوشته شده توسط بنده خدا در دوشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 20:21 |